Ph?n m?m K? toán Misa Sme 2017 dùng ?? h?c t?p ATCS

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Ph?n m?m K? toán Misa Sme 2017 dùng ?? h?c t?p ATCS

Postby atcsbn01 on Wed Jul 24, 2019 12:51 pm

Ph?n m?m K? toán Misa Sme 2017 dùng ?? h?c t?p, trong file nén ?ã g?m Lic Starter gi?i h?n s? l??ng 1.000 ch?ng t? nh?p li?u m?i n?m, không gi?i h?n th?i gian s? d?ng.

Link b? file cài và Lic h?c t?p:

[color=#0000ff]http://www.mediafire.com/file/0rdd5ug5x ... 7.rar/file[/color]

Pass gi?i nén: Trong video h??ng d?n cài ??t ph?n m?m có pass gi?i nén b? file cài ??t nhé

http://ketoanthueatcs.vn/phan-mem-ke-toan

B?n nào quan tâm ph?n m?m c? ?? ngh? gia nh?p và Theo dõi Page và Group c?a mình:

[color=#0000ff]https://www.facebook.com/groups/ketoanthuedoanhnghiep/[/color]

[color=#0000ff]https://www.facebook.com/ATCSVN/[/color]

B?n nào không t? cài ???c hay có v??ng m?c trong quá trình s? d?ng c? nh?n FB [color=#0000ff]https://www.facebook.com/ketoanthueATCS Team ho?c Ultra mình h? tr?.[/color]

P/s: Web bên mình: s?p t?i s? chia s? B? tài li?u h?c English, Korean bao g?m Giáo trình, File Mp4, Mp3 và Ph?n m?m h? tr? h?c ti?ng anh cho ng??i Vi?t, b?n nào quan tâm Follow web nhé.

Thank All!
atcsbn01
Player
 
Posts: 58
Joined: Sun Nov 11, 2018 2:34 am

Postby thanhbinh29 on Mon Oct 28, 2019 9:43 pm

B?n ?ang tìm ??a ch? công ty thi?t k? n?i th?t v?n phòngt?i Hà N?i chuy?n nghi?p, uy tín nh?ng ch?a bi?t ??n v? nào có th? ?áp ?ng nh?ng mong mu?n c?a b?n? Khi b?n ??c ???c bài vi?t này, b?n ?ã tìm ?úng ??a ch? c?n ??n.

??N V? THI?T K? THI CÔNG N?I TH?T NÀO CHUYÊN NGHI?P T?I HÀ N?I?

Gi?a vô vàn nh?ng s? l?a ch?n b?n có th? tham kh?o CÔNG TY TNHH KI?N TRÚC & N?I TH?T ALINE VI?T NAM v?i nh?ng ?i?u ?áng quan tâm.

Ch? v?i 1 t? khóa tìm ki?m “Công ty thi?t k? n?i th?t v?n phòng t?i Hà N?i” b?n s? nh?n ???c hàng nghìn k?t qu? v?i hàng tr?m ??n v? cung c?p d?ch v? thi?t k? n?i th?t v?n phòng, v?y ?ây m?i là ??n v? uy tín?

Tr??c khi khách hàng xu?t ti?n kí h?p ??ng thi?t k? v?n phòng t?i Hà N?i v?i Aline. N?u khách hàng có th?i gian chúng tôi cho khách hàng th?m qua các công trình th?c t? ?ang thi công luôn ? t?i công trình (Trên tinh th?n là mua s?n ph?m ph?i hi?u k? v? nó, ph?i ???c m?t th?y tai nghe).

CHI PHÍ THI?T K? VÀN THI CÔNG N?I TH?T TI?T KI?M

Nh?m mang ??n nh?ng tr?i nghi?m t?t nh?t và t?i ?u chi phí cho khách hàng, công ty thi?t k? n?i th?t v?n phòng t?i Hà N?i chúng tôi ??a ra gi?i pháp t? v?n v? khách hàng ?? làm sao gi?m thi?u chi phí s?n xu?t d?n ??n lãng phí không c?n thi?t, s?n ph?m v?n ?n ??nh công n?ng an toàn cho s?c kh?e ng??i s? d?ng.

D? toán thi?t k? v?n phòng thi công n?i th?t v?n phòng t?i Hà N?i ch?t ch?

Ngoài ra chúng tôi giúp b?n khái toán các chi phí khác ngoài thi công công trình nh? ?i?n máy, thi?t b?, v?t t? … T?t c? các thi?t k? N?i Th?t Aline ??a ra ??u r?t chi ti?t và h?p lý và thi công ???c thiet ke noi that van phong

M?t trong nh?ng lo l?ng khách hàng là công trình khi làm xong b? ??i giá quá nhi?u v?i N?i Th?t Aline thì vi?c có h? s? thi?t k? rõ ràng ph?c l?c chi ti?t mà v?n b? ??i giá thì bên làm d? toán ph?i ch?u trách nhi?m, d? tính chính xác, ngày gi? ?úng l?ch là m?t trong nh?ng ?i?u chúng tôi coi tr?ng.

T?M QUAN TR?NG VI?C THI?T K? THI CÔNG V?N PHÒNG

Khi b?n tìm ??n nh?ng ??n v?, công ty thi?t k? n?i th?t v?n phòng t?i Hà N?i có th? b?n ?ã bi?t ???c t?m quan tr?ng c?a vi?c t?o nên m?t không gian làm không ??n gi?n ch? mang tính ch?t th?m m?, bi?n m?t v?n phòng ??n gi?n tr? nên s?c s? và b?t m?t.

CÔNG TY THI?T K? N?I TH?T V?N PHÒNG T?I HÀ N?I CHUYÊN NGHI?P

?i?u ?ó ?úng nh?ng ch?a ?? b?i, vi?c thi?t k? n?i th?t v?n phòng còn có th? t?o ra nhi?u giá tr? l?n lao h?n nh? v?y mà có th? b?n ch?a bi?t t?i sua chua van phong
.

??N V? THI?T K? THI CÔNG N?I TH?T NÀO CHUYÊN NGHI?P T?I HÀ N?I?

B?i môi tr??ng làm vi?c tác ??ng kho?ng 30% ??n tinh th?n làm vi?c c?a nhân viên. Dù b?n mu?n xây d?ng m?t môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, hay tho?i mái, quy c?, nguyên t?c hay kháng ??t, t? d?, n?ng ??ng thì ??u c?n nh?ng nguyên t?c s?p x?p ?? t?o ra m?t b? c?c h?p lý

M?t môi tr??ng làm vi?c s?ch s?, g?n gàng, quy c?, có màu s?c, có b? c?c ???c thi?t k? mang tính th?m m? cao s? thúc ??y tinh th?n làm vi?c c?a nhân viên h?n là nh?ng c?n phòng ch? ??n gi?n kê vài ba b? bàn gh? và vài t? tài li?u, ng?n ngang nh?ng máy in, máy fax…

Ngu?n: https://aline.vn/
thanhbinh29
Player
 
Posts: 3
Joined: Mon Dec 12, 2016 5:12 pm


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron