Ph?n m?m K? toán Misa Sme 2017 dùng ?? h?c t?p ATCS

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Ph?n m?m K? toán Misa Sme 2017 dùng ?? h?c t?p ATCS

Postby atcsatcs on Fri Aug 09, 2019 12:16 pm

Ph?n m?m K? toán Misa Sme 2017 dùng ?? h?c t?p, trong file nén ?ã g?m Lic Starter gi?i h?n s? l??ng 1.000 ch?ng t? nh?p li?u m?i n?m, không gi?i h?n th?i gian s? d?ng.

Link b? file cài và Lic h?c t?p:

[color=#0000ff]http://www.mediafire.com/file/0rdd5ug5x ... 7.rar/file[/color]

Pass gi?i nén: Trong video h??ng d?n cài ??t ph?n m?m có pass gi?i nén b? file cài ??t nhé

http://ketoanthueatcs.vn/phan-mem-ke-toan

B?n nào quan tâm ph?n m?m c? ?? ngh? gia nh?p và Theo dõi Page và Group c?a mình:

[color=#0000ff]https://www.facebook.com/groups/ketoanthuedoanhnghiep/[/color]

[color=#0000ff]https://www.facebook.com/ATCSVN/[/color]

B?n nào không t? cài ???c hay có v??ng m?c trong quá trình s? d?ng c? nh?n FB [color=#0000ff]https://www.facebook.com/ketoanthueATCS Team ho?c Ultra mình h? tr?.[/color]

P/s: Web bên mình: s?p t?i s? chia s? B? tài li?u h?c English, Korean bao g?m Giáo trình, File Mp4, Mp3 và Ph?n m?m h? tr? h?c ti?ng anh cho ng??i Vi?t, b?n nào quan tâm Follow web nhé.

Thank All!
atcsatcs
Player
 
Posts: 59
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby ndkocugouynb2 on Fri Dec 06, 2019 12:54 pm

Tác d?ng c?a y?n sào hà n?i dành cho ng??i ti?u ???ng r?t t?t. Y?n sào khánh hòa là th?c ph?m ??n t? thiên nhiên vô cùng quý giá và không ph?i ai c?ng d? dàng ?? mua chúng. Nh? vào thành ph?n giá tr? dinh d??ng cao nên Y?n sào khánh hòa ???c s? d?ng cho t?t c? m?i l?a tu?i t? ng??i cao tu?i, m? b?u, tr? em, và ng??i b? ti?u ???ng

Thành Ph?n Giá Tr? Dinh D??ng C?a y?n sào hà n?i

Y?n sào khánh hòa có ch?a h?n 50% là protein, cung c?p ??y ?? n?ng l??ng, không có ch?t béo, 18 lo?i Acid amin, m?t s? có hàm l??ng r?t cao nh? Aspartic acid, Serine, Tyrosine, Phenylalanine, Valine, Arginine, Leucine,…

Y?n sào khánh hòa còn ch?a hàm l??ng protein ??n 50 – 60 % trong t? y?n sào, g?m 18 lo?i axit amin, h?n 30 nguyên t? vi l??ng, 7 lo?i ???ng ( carbohydrat ) hàm l??ng Vitamin tuy?t ??i, ??c bi?t là vitamin E giúp ch?ng lão hóa, ??p da, r?t t?t cho ph? n? làm ??p.

H? tr? ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng, ?ái tháo ???ng cho ng??i b?nh b?ng Y?n sào là ph??ng pháp an toàn, có l?i giúp c?i thi?n l??ng ???ng huy?t trong máu và trong c? th? h?u hi?u nh?t mà nhi?u ng??i ch?a bi?t ??n.

Ngu?n: https://yensaochuanxin.com/tac-dung-yen ... duong.html
ndkocugouynb2
Player
 
Posts: 7
Joined: Fri Jul 05, 2019 9:51 am

Postby ndkocugouynb2 on Fri Jan 31, 2020 5:21 pm

[color=#09b060]thi?t k? website bán hàng t?i hà n?i giá r? t?i C?u Gi?y giá r? gi?m 30%[/color]

[color=#09b060]Trang ch? » D?ch v? thi?t k? website » Thi?t k? website bán hàng giá r? t?i C?u Gi?y giá r? gi?m 30%[/color]

[size=4]Các ??n v? hi?n nay luôn mu?n tìm ??n v? [color=#09b060][b]thi?t k? website bán hàng giá r? t?i C?u Gi?y ?? ti?t ki?m t?i ?a chi phí. Trong ?ó, có nhi?u ??n v? nh?n thi?t k? web giá r?, gi?m ngay ??n 30% chi phí. B?n tò mò không bi?t ?ó là ??n v? nào?[/b][/size][/color][color=#09b060]Thi?t k? web giá r? mà ch?t l??ng ch? có t?i Thi?t k? web 24h[/color]


Chi phí luôn là m?t trong nh?ng m?i quan tâm hàng ??u c?a ?ông ??o m?i doanh nghi?p khi tìm ??n các ??n v? nh?n thi?t k? website. Hi?n nay có nhi?u ??n v? nh?n [color=#09b060]thi?t k? web bán hàng giá r? gi?m 30% t?i C?u Gi?y. V?y nh?ng, các doanh nghi?p li?u có nên tin t??ng các ??n v? này? Nhi?u ??n v? ch? “treo” mác d?ch v? gi?m 30% nh?ng giá th?c t? không r? h?n giá th? tr??ng. Bên c?nh ?ó, có m?t s? ??n v? thi?t k? web giá r? nh?ng không ??m b?o ch?t l??ng và tính th?m m?.[/color]

S? d?ng d?ch v? Dich vu thiet ke website bán hàng giá r? t?i C?u Gi?y giá r? gi?m 30% c?a Thi?t k? web 24h, quý khách hàng s? th?y s? ti?n mình b? ra là hoàn toàn x?ng ?áng. Chính vì v?y, n?u có b?t c? th?c m?c gì ho?c mu?n tham kh?o thêm các thông tin h?u ích, ??ng quên truy c?p website: thietkeweb24h.org.

Liên h? ngay d?ch v? thi?t k? web bán hàng giá r? t?i C?u Gi?y giá r? gi?m 30% c?a [color=#ff0000]ThietKeWeb24h.org[/color] :

??a ch?: 43 Ngõ 121 Thái Hà, P.Trung Li?t, Q.??ng ?a, TP.Hà N?i

Hotline: 090.671.9129

Email: mailto:info@thietkeweb24h.org
ndkocugouynb2
Player
 
Posts: 7
Joined: Fri Jul 05, 2019 9:51 am


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron