Ph?n m?m K? toán Misa Sme 2017 dùng ?? h?c t?p ATCS

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Ph?n m?m K? toán Misa Sme 2017 dùng ?? h?c t?p ATCS

Postby atcsatcs on Fri Aug 09, 2019 12:16 pm

Ph?n m?m K? toán Misa Sme 2017 dùng ?? h?c t?p, trong file nén ?ã g?m Lic Starter gi?i h?n s? l??ng 1.000 ch?ng t? nh?p li?u m?i n?m, không gi?i h?n th?i gian s? d?ng.

Link b? file cài và Lic h?c t?p:

[color=#0000ff]http://www.mediafire.com/file/0rdd5ug5x ... 7.rar/file[/color]

Pass gi?i nén: Trong video h??ng d?n cài ??t ph?n m?m có pass gi?i nén b? file cài ??t nhé

http://ketoanthueatcs.vn/phan-mem-ke-toan

B?n nào quan tâm ph?n m?m c? ?? ngh? gia nh?p và Theo dõi Page và Group c?a mình:

[color=#0000ff]https://www.facebook.com/groups/ketoanthuedoanhnghiep/[/color]

[color=#0000ff]https://www.facebook.com/ATCSVN/[/color]

B?n nào không t? cài ???c hay có v??ng m?c trong quá trình s? d?ng c? nh?n FB [color=#0000ff]https://www.facebook.com/ketoanthueATCS Team ho?c Ultra mình h? tr?.[/color]

P/s: Web bên mình: s?p t?i s? chia s? B? tài li?u h?c English, Korean bao g?m Giáo trình, File Mp4, Mp3 và Ph?n m?m h? tr? h?c ti?ng anh cho ng??i Vi?t, b?n nào quan tâm Follow web nhé.

Thank All!
atcsatcs
Player
 
Posts: 59
Joined: Fri Sep 08, 2017 1:17 am

Postby ndkocugouynb2 on Fri Dec 06, 2019 12:54 pm

Tác d?ng c?a y?n sào hà n?i dành cho ng??i ti?u ???ng r?t t?t. Y?n sào khánh hòa là th?c ph?m ??n t? thiên nhiên vô cùng quý giá và không ph?i ai c?ng d? dàng ?? mua chúng. Nh? vào thành ph?n giá tr? dinh d??ng cao nên Y?n sào khánh hòa ???c s? d?ng cho t?t c? m?i l?a tu?i t? ng??i cao tu?i, m? b?u, tr? em, và ng??i b? ti?u ???ng

Thành Ph?n Giá Tr? Dinh D??ng C?a y?n sào hà n?i

Y?n sào khánh hòa có ch?a h?n 50% là protein, cung c?p ??y ?? n?ng l??ng, không có ch?t béo, 18 lo?i Acid amin, m?t s? có hàm l??ng r?t cao nh? Aspartic acid, Serine, Tyrosine, Phenylalanine, Valine, Arginine, Leucine,…

Y?n sào khánh hòa còn ch?a hàm l??ng protein ??n 50 – 60 % trong t? y?n sào, g?m 18 lo?i axit amin, h?n 30 nguyên t? vi l??ng, 7 lo?i ???ng ( carbohydrat ) hàm l??ng Vitamin tuy?t ??i, ??c bi?t là vitamin E giúp ch?ng lão hóa, ??p da, r?t t?t cho ph? n? làm ??p.

H? tr? ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng, ?ái tháo ???ng cho ng??i b?nh b?ng Y?n sào là ph??ng pháp an toàn, có l?i giúp c?i thi?n l??ng ???ng huy?t trong máu và trong c? th? h?u hi?u nh?t mà nhi?u ng??i ch?a bi?t ??n.

Ngu?n: https://yensaochuanxin.com/tac-dung-yen ... duong.html
ndkocugouynb2
Player
 
Posts: 7
Joined: Fri Jul 05, 2019 9:51 am

Postby ndkocugouynb2 on Fri Jan 31, 2020 5:21 pm

[color=#09b060]thi?t k? website bán hàng t?i hà n?i giá r? t?i C?u Gi?y giá r? gi?m 30%[/color]

[color=#09b060]Trang ch? » D?ch v? thi?t k? website » Thi?t k? website bán hàng giá r? t?i C?u Gi?y giá r? gi?m 30%[/color]

[size=4]Các ??n v? hi?n nay luôn mu?n tìm ??n v? [color=#09b060][b]thi?t k? website bán hàng giá r? t?i C?u Gi?y ?? ti?t ki?m t?i ?a chi phí. Trong ?ó, có nhi?u ??n v? nh?n thi?t k? web giá r?, gi?m ngay ??n 30% chi phí. B?n tò mò không bi?t ?ó là ??n v? nào?[/b][/size][/color][color=#09b060]Thi?t k? web giá r? mà ch?t l??ng ch? có t?i Thi?t k? web 24h[/color]


Chi phí luôn là m?t trong nh?ng m?i quan tâm hàng ??u c?a ?ông ??o m?i doanh nghi?p khi tìm ??n các ??n v? nh?n thi?t k? website. Hi?n nay có nhi?u ??n v? nh?n [color=#09b060]thi?t k? web bán hàng giá r? gi?m 30% t?i C?u Gi?y. V?y nh?ng, các doanh nghi?p li?u có nên tin t??ng các ??n v? này? Nhi?u ??n v? ch? “treo” mác d?ch v? gi?m 30% nh?ng giá th?c t? không r? h?n giá th? tr??ng. Bên c?nh ?ó, có m?t s? ??n v? thi?t k? web giá r? nh?ng không ??m b?o ch?t l??ng và tính th?m m?.[/color]

S? d?ng d?ch v? Dich vu thiet ke website bán hàng giá r? t?i C?u Gi?y giá r? gi?m 30% c?a Thi?t k? web 24h, quý khách hàng s? th?y s? ti?n mình b? ra là hoàn toàn x?ng ?áng. Chính vì v?y, n?u có b?t c? th?c m?c gì ho?c mu?n tham kh?o thêm các thông tin h?u ích, ??ng quên truy c?p website: thietkeweb24h.org.

Liên h? ngay d?ch v? thi?t k? web bán hàng giá r? t?i C?u Gi?y giá r? gi?m 30% c?a [color=#ff0000]ThietKeWeb24h.org[/color] :

??a ch?: 43 Ngõ 121 Thái Hà, P.Trung Li?t, Q.??ng ?a, TP.Hà N?i

Hotline: 090.671.9129

Email: mailto:info@thietkeweb24h.org
ndkocugouynb2
Player
 
Posts: 7
Joined: Fri Jul 05, 2019 9:51 am

Postby nguenobdhuny on Mon Feb 17, 2020 2:04 pm

[color=#09b060]thi?t k? website wordpress t?i hà n?i theo yêu c?u tr?n gói gi?m t?i 30% [b]Thi?t k? website wordpress c?a Thi?t k? web 24h t? tin mang ??n cho quý khách hàng nh?ng trang web thi?t k? chu?n SEO, ??p v? giao di?n,… ??c bi?t, chi phí cho d?ch v? thi?t k? web này t?i ??n v? luôn luôn là c?nh tranh và ?u ?ãi nh?t.[/color][/b]

Bên c?nh ?ó, [color=#09b060]thiet ke web tr?n gói t?i hà n?i giá r? c?a Thi?t k? web 24h luôn ??m b?o mang ??n nh?ng trang web ???c thi?t k? chuyên nghi?p và thân thi?n v?i ng??i dùng. T? cách thi?t k? các danh m?c cho ??n nh?ng tính n?ng ??c bi?t, Thi?t k? web 24h ??u ??m b?o s? ??n gi?n mà khoa h?c. ??c bi?t ??n v? luôn l?ng nghe ý ki?n c?a khách hàng ?? có th? t?o nh?ng website cá nhân theo yêu c?u ??c ?áo.[/color]

D?ch v? [color=#09b060]thiet ke web wordpress theo yeu cau tai ha noi c?a thiet ke web ban hang là d?ch v? thi?t k? tr?n gói. Vì v?y, quý khách hàng ??n v?i ??n v? hoàn toàn có th? yên tâm v? m?i v?n ??, Thi?t k? web 24h s? th?c hi?n tr?n v?n các khâu t? A ??n Z.[/color]

Liên h? ngay d?ch v? Thi?t k? website wordpress theo yêu c?u tr?n gói gi?m t?i 30% c?a [color=#ff0000]ThietKeWeb24h.org[/color] :

??a ch?: 43 Ngõ 121 Thái Hà, P.Trung Li?t, Q.??ng ?a, TP.Hà N?i

Hotline: 090.671.9129

Email: mailto:info@thietkeweb24h.org

[center]
[/center]

Link ngu?n: https://thietkeweb24h.org/thiet-ke-webs ... oi-30.html
nguenobdhuny
Player
 
Posts: 3
Joined: Sun Jun 30, 2019 3:32 pm

Postby ngueynthunhjgtu on Fri Feb 21, 2020 7:49 pm

Nh?n [color=#09b060]thiet ke web giá r? t?i nhà t?i Hà N?i chu?n SEO uy tín [b]Thi?t k? website giá r? ?ang là m?t trong nh?ng d?ch v? ???c r?t nhi?u ??n v? khác nhau th?c hi?n. Tuy nhiên, ?âu là ??n v? nh?n thi?t k? web uy tín, ch?t l??ng, ph?c v? tr?n gói,… luôn là ?i?u khi?n không ít ng??i ?au ??u.[/color][/b]

??i ng? l?p trình viên c?a Thi?t k? web 24h là ??i ng? designer trình ?? cao v?i nhi?u n?m kinh nghi?m, luôn làm vi?c v?i tinh th?n trách nhi?m cao, s?n sàng [color=#09b060]thi?t k? website tr?n gói. Vì v?y ??n v?i ??n v?, quý khách hàng s? ???c ph?c v? t? A ??n Z, ??n v? lo t? khâu chu?n b? tên mi?n, hosting ??n ??ng bài chu?n SEO,…[/color]

Hãy ?? [color=#09b060]d?ch v? thi?t k? web tr?n gói t?i Hà N?i – Thi?t k? web 24h mang ??n nh?ng websiteT? v?n thi?t k? website ??p và ch?t l??ng nh?t nhé. M?i thông tin chi ti?t quý khách hàng có th? liên h? hotline: 090.671.9129.[/color]

Bên c?nh ?ó, b? c?c trang web c?ng c?n ??m b?o s? s?p x?p khoa h?c ?? khách hàng d? dàng tìm ki?m, tham kh?o và l?a ch?n s?n ph?m. ??c bi?t, khi [color=#09b060]thiet ke web theo yeu cau theo yeu cau tai ha noi t?i nhà chúng tôi tìm hi?u ý t??ng và n?m b?t nhu c?u khách hàng ??m b?o ??y ?? các module v?i tính n?ng hi?n ??i. L?a ch?n m?t ??n v? thi?t k? website tr?n gói chuyên nghi?p s? giúp các ??n v? có th? kh?ng ??nh ???c s? uy tín ??i v?i m?i ng??i.[/color]

Quý khách hàng l?a ch?n d?ch v? thi?t k? website tr?n gói c?a Thi?t k? web 24h s? ???c làm vi?c v?i quy trình khoa h?c ??n gi?n nh?t có th?

Thi?t k? web 24h – ??n v? [color=#09b060]thi?t k? website giá r? t?i Hà N?i luôn s?n sàng mang ??n nh?ng website thi?t k? theo ?úng yêu c?u c?a quý khách hàng. Ch? c?n quý khách hàng liên h? hotline: 090.671.9129, ??n v? luôn s?n sàng h? tr?.[/color]

Nh?n [color=#09b060]thi?t k? web giá r? t?i hà n?i t?i nhà t?i Hà N?i chu?n SEO uy tín,nhan thiet ke website gia re tai nha tai ha noi chuan seo uy tin[/color]

Liên h? ngay d?ch v? [color=red]Nh?n D?ch v? thi?t k? web giá r? t?i nhà t?i Hà N?i chu?n SEO uy tín c?a [color=#ff0000]ThietKeWeb24h.org[/color] :[/color]

??a ch?: 43 Ngõ 121 Thái Hà, P.Trung Li?t, Q.??ng ?a, TP.Hà N?i

Hotline: 090.671.9129

Email: mailto:info@thietkeweb24h.org
Yensaochuanxin yen sao khanh hoa tai ha noi Chuyên bán yen vun trang khanh hoa Liên h? hotline: 092.137.6388
ngueynthunhjgtu
Player
 
Posts: 1
Joined: Thu Jul 18, 2019 11:13 am


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron