Chuyên Khoan bê tông ? Hà N?i ?u ?ãi

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

Chuyên Khoan bê tông ? Hà N?i ?u ?ãi

Postby vuvanxuongcntt on Sat May 13, 2017 12:56 pm

Chuyên Khoan rút lõi bê tông ? Hà N?i ?u ?ãi v?i ph??ng châm uy tín, nhanh chóng và hi?u qu?, ph?c v? 24/24, giá c? h?p lý. liên l?c ngay 0965 678 147Lên m?ng và tìm ki?m m?t hàng ng? khoan c?t bê tông t?i Hà N?i g?n n?i b?n ?, uy tín, giá r? mà ch?t l??ng ?? ph?c v? nhu c?u c?a các b?n thì qu? chính là m?t ?i?u không h? khó ngay tr??c khi b?n tìm ??n công ty chúng tôi.

V?i nh?p ?? xúc ti?n ?ô th? hóa c?a Hà N?i ?ã ?am l?i yêu c?u ti?n b? v? ??i s?ng c?a ng??i dân, cùng v?i ?ó s? là s? ra ??i c?a các khu công nghi?p, khu trung c?, nhà ?, khu ngh? d??ng, các công trình tân ti?n, thì d? nhiên ph?i lo?i b? các công trình ?ã c?, không còn dùng ??n ho?c l?i th?i, và ?ó là lúc quý khách mu?n ??n m?t hàng ng? chuyên Khoan cat be tong tháo d? công trình l?n nh?, gi?i phóng m?t b?ng... v..v..

Công ty công ty chúng tôi có m?t hàng ng? chuyên nghi?p ???c ?ào có kinh nghi?m lâu n?m, luôn tuân th? nguyên t?c an toàn lao ??ng, ???c máy móc tiên ti?n nh?t

Công ty chúng tôi s? h?u nh?ng ??i hình làm vi?c ??u có thái ?? tích c?c, t?n tình, chu ?áo và x? lý ???c m?i tình hu?ng có hi?u qu? ch?t l??ng cao, và ti?n ?? th?c thi công trình nhanh chóng trong ngày ng?n nh?t

quá trình làm vi?c nhanh chóng và ??m b?o an toàn v?i thái ?? tích c?c ch?c ch?n chúng tôi s? làm hài lòng khách hàng.

b?n s? ???c t? v?n m?t cách chuyên nghi?p ?? có th? hi?u rõ nh?t v? Các b??c làm vi?c c?a doanh nghi?p chúng tôi, s? ???c th?a hi?p và ??m b?o m?c giá th?p nh?t nh?ng ch?t l??ng nh?t so v?i th? tr??ng

Nên nh?c máy và g?i ngay cho công ty chúng tôi khi khách hàng có nhu c?u, quý v? không ph?i b?n kho?n v? ch?t l??ng c?ng nh? giá c? và ti?n ?? làm vi?c c?a chúng tôi. khách hàng hãy ?? doanh nghi?p chúng tôi có làm vi?c và ch?ng minh nh?ng ?i?u mà doanh nghi?p chúng tôi nói là hoàn toàn ?úng v? d?ch v? Hà N?i c?a doanh nghi?p chúng tôi.

Image


??i ng? chúng tôi có nhi?u d?ch v? [u]khoan cat be tong o ha noi

[/u]
- Tháo d? công trình l?n, nh?.

- Gi?i phóng, san l?p m?t b?ng.

- C?t ??c n?n x??ng.

- Khoan c?t ???ng n??c.

- ?ào h? móng.

- Khoan n?n ???ng ?i.

Là m?t d?ch v? Hà N?i, hoàn h?o và ch?t l??ng, ch?c ch?n chúng tôi s? mang ??n nh?ng ?i?u t?t nh?t cho b?n cùng v?i ph??ng châm làm vi?c

T?N TÂM – CHUYÊN NGHI?P – NHANH CHÓNG

?? hi?u thêm chi ti?t các b?n có th? liên h? t?i website:khoancatbetonguytin.com ho?c qua ??a ch? ???c ghi bên d??i:

Chi ti?t liên l?c:

CÔNG TY KHOAN C?T BÊ TÔNG

Chuyên khoan c?t bê tông - Khoan rút lõi bê tông

HOTLINE: 0965 678 147 chúng tôi r?t hân h?nh ???c ph?c v? khách hàng!
vuvanxuongcntt
Player
 
Posts: 26
Joined: Sat Jul 23, 2016 5:49 pm

??i TV Box c? l?y TV Box VIBOX V2 Pro m?i ? Hieuhien.vn

Postby tiviboxgiare on Tue Jun 13, 2017 4:13 pm

Không ng?ng phát tri?n ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? nâng cao ch?t l??ng d?ch v? h?u mãi sau bán hàng ?ó ?i?u Hieuhien.vn luôn h??ng ??n. B?ng hành ??ng c? th?, nh?m tri ân Quý khách hàng c? c?ng nh? mong mu?n ???c mang s?n ph?m ch?t l??ng và d?ch v? c?a mình gi?i thi?u ??n v?i nhi?u ng??i tiêu dùng Vi?t h?n. Hieuhien.vn chính th?c tri?n khai ch??ng trình ?u ?ãi ??c bi?t v?i tên g?i "??i c? - l?y m?i".

Tham gia ch??ng trình "??i TV Box c? - l?y TV Box m?i", Quý khách hàng ?ang s? d?ng các dòng Android TV Box c?, b? h?ng ho?c s? d?ng không hài lòng s? ???c tr? giá ??n 40% ?? ??i l?y s?n ph?m TV Box mang th??ng hi?u vi?t VIBOX V2 Pro v?a ra m?t này.

Image
Ch??ng trình “??i c? - l?y m?i”

Thi?t b? VIBOX V2 Pro ???c trang b? ph?n c?ng ch?t l??ng t?t, firmware ???c t?i ?u phát tri?n b?i các k? s? Vi?t Nam, ??m b?o s?n ph?m ho?t ??ng ?n ??nh, nhanh m??t, nh?ng s? h?u m?c giá vô cùng r?. Android TV Box VIBOX V2 Pro v?i chính sách b?o hành 13 tháng, 1 ??i 1 c? ph?n c?ng c?a máy và ph? ki?n ?i kèm, giúp ng??i dùng yên tâm khi s? d?ng.

S?n ph?m VIBOX V2 Pro ?ang ???c phân ph?i v?i giá niêm y?t: 990.000? t?i h? th?ng Hieuhien.vn. Quý khách có nhu c?u ??i Android TV Box c? c?a mình ?? s? h?u VIBOX V2 Pro s? ???c Hi?u hi?n tr? giá 40% và Quý khách ch? ph?i tr? 60% giá tr? s?n ph?m là t??ng ???ng: 594.000? (ch?a bao g?m ph? ki?n chu?t và phí v?n chuy?n t?n n?i trên toàn qu?c).

Các dòng máy Android TV Box ???c h? tr? ??i bao g?m t?t c? các TV Box ?ã qua s? d?ng... mua t? nh?ng n?m 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 và th?m chí là n?m 2011. Wow, ?ây là c? h?i tuy?t v?i có m?t không hai ! Quý khách có nhu c?u hãy nhanh nhanh liên h? v?i Hi?u Hi?n ngay hôm nay, ch??ng trình ch? áp d?ng t? ngày 1/4/2017 ??n h?t ngày 30/4/2017 tr?c ti?p t?i h? th?ng Hieuhien.vn

?i?n tho?i h? tr?: 0866761013
tiviboxgiare
Player
 
Posts: 75
Joined: Sun Jan 08, 2017 8:00 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Thu Jun 15, 2017 5:12 pm

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên cung c?p Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - gia công các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? h?p c?m công nghi?p Gas – T? h?p c?m công nghi?p ?i?n – T? c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? n?u c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Trang thi?t b? ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

B?p công nghi?p cho nhà hàng

Thi?t b? b?p Tr??ng h?c

Ch?p hút mùi công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Tue Jul 04, 2017 1:51 am

ti?n 2 dollar Không ch? riêng t? ti?n ??c bi?t này, d?p t?t n?m nay BEP còn m? bán các s?n ph?m ti?n may m?n khác nh? b? 8 t? 2 USD may m?n seri b?t ??u b?ng 8888, t? 1 USD Phát l?c v?i seri b?t ??u b?ng 168 và t? 1 USD Th?n tài seri b?t ??u b?ng 8888. T? ti?n 2 USD may m?n?ây là t? ti?n ???c mà vàng linh v?t con gà tr?ng t??ng tr?ng c?a n?m ?inh D?u. Vi?c ngh? s? Vi?t th?i gian qua ?ua nhau ra n??c ngoài bi?u di?n âu c?ng là ?? ??t quy lu?t t?t y?u c?a th? tr??ng showbiz th?i h?i nh?p. Hóa ??n hay biên lai tính s? ti?n: M?t s? ng??i có l? thói khi thanh toán hàng th??ng b? c? hóa ??n l?n ti?n th?a vào ví.

Hãy ?? chí ít 1 t? 2 USD may m?n: Không ph?i thiên nhiên mà ??ng 2 USD ???c m?nh danh là ??ng ti?n may m?n trên kh?p th? gi?i. Hãy ?? chí ít 1 t? 2 USD may m?n: Không ph?i thiên nhiên mà ??ng 2 USD ???c m?nh danh là ??ng ti?n may m?n trên kh?p th? gi?i.

http://tienquocte.net/2-usd
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tucomcongnghiep191 on Sun Jul 30, 2017 3:27 pm

Công ty C? ph?n Thép Á ?ông - Chuyên bán l? Thi?t b? inoxb?p Nhà Hàng – b?p Khách S?n – Khu Công nghi?p – Tr??ng h?c - s?n xu?t các lo?i t? c?m công nghi?p - t? c?m công nghi?p giá r? - T? c?m công nghi?p Gas – T? c?m công nghi?p ?i?n – T? n?u c?m công nghi?p H?i ch?t l??ng cao! ?? b?n cao v?i ?? dày b? n??c 1,2-1,5mm ?? dày v? 0,8-1.0mm – Th?i gian n?u chin c?m 60 phút. Ch?t li?u inox nh?p kh?u Hàn Qu?c & ?n ??. B?o hành: 24 tháng, H? tr? l?p ??t.

Giá tham kh?o T? n?u c?m công nghi?p: 30kg,40kg,50,kg,60kg,80kg,100kg

T? h?p c?m công nghi?p gas 30kg 8khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 30kg 8khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p gas 40kg 10khay: liên h?

T? h?p c?m công nghi?p ?i?n 40kg 10khay: liên h?

T? c?m công nghi?p gas 50kg 12khay: liên h?


T? c?m công nghi?p ?i?n 50kg 12khay: liên h?


* C? S? V?T CH?T: Máy móc ??y ?? nên s?n ph?m c?a chúng tôi luôn có ch?t l??ng và giá thành c?nh tranh r?t cao.
Ngoài ra còn nhi?u s?n ph?m khác m?i b?n ghé th?m website: tucomgiare.com - inoxadong.com
B?p công nghi?p - B?p Á công nghi?p - B?p h?m công nghi?p

B?p công nghi?p cho nhà hàng

Thi?t b? b?p Tr??ng h?c

Tum hút mùi công nghi?p


Công ty C? ph?n Thép Á ?ông
??a ch?: 796 Phúc Di?n, Nam T? Liêm, Hà N?i
?T: 0904.686.504
Tel: (04) 8585 9299
MST: 0107105735
STK:21610000322575
Email: mailto:adongkinhdoanh1@gmail.com
Website: inoxadong.comtucomgiare.com

Hình ?nh:

Image
tucomcongnghiep191
Player
 
Posts: 58
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:28 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Fri Aug 11, 2017 2:41 pm

B?n tin ICT 29/07: Bphone 2 l? c?u hình t?m trung, thi?t k? khác bi?t so v?i Bphone 1

M?t ngu?n tin n?i b? t? nhà máy l?p ráp linh ki?n t?i B?c Ninh cho hay ?ây là b?ng m?ch c?a chi?c Bphone 2 s?p ???c ra m?t. Bphone 2017 s? h?u màn hình IPS 5,5 inch ?? phân gi?i 1. V?y vi?c sáp nh?p Bkis v?i Bkav ?ã làm ?nh h??ng có d?u hi?u xâm ph?m nghiêm tr?ng ??n an ninh qu?c gia, song song dùng trái phép tài s?n qu?c gia cho vi?c kinh doanh cá nhân ch? ngh?a. Dòng ng??i r?n r?ch ??n tham gia.

? Nh?t có công ty chuyên s?n xu?t smartphone cho 2 ?ô 1963 ng??i già. b?a nay, 8/8, tr??c s? ch?ng ki?n c?a kho?ng 2. V?i vi?c xu?t hi?n hàng lo?t nh?ng tin t??ng.#, hình ?nh, th?m chí c? clip v? BPhone 2, có th? th?y hình nh? Bkav ?ang b?t ??u chi?n d?ch truy?n thông c?a h? ngay tr??c th?i ?i?m m?u ?i?n tho?i này ???c cho ra m?t. So Bphone v?i iPhone 6. Theo anh này, Bphone nên ???c ??t giá th?p, sau ?ó t?ng d?n, dù có th? s? l? ??i v?i s?n ph?m ??u tay nh?ng l?i thành công v? m?t th??ng hi?u, giành ???c s? tin t??ng.# c?a khách hàng. V?i con chip 625 này thì chi?c Bphone c?ng ???c trang b? k?t n?i 4G.

https://tienquocte.net/2-usd-1963
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby atvbox2016 on Thu Aug 31, 2017 3:25 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Smart TV Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android Box t?i website www Hieuhien.vn
atvbox2016
Player
 
Posts: 19
Joined: Mon Jan 09, 2017 4:49 pm

Postby tienhinhconcho2018 on Wed Sep 13, 2017 1:05 am

T?n m?c s? th? n?i Apple s? ra m?t iPhone 8 ngày 12/9 t?i.

Theo báo cáo c?a 9to5Mac, danh m?c các ??n hàng quy?n r? c?a trang Discover ?ã công bô danh sách các s?n ph?m bao g?m nh?ng cái tên nh? iPhone X Edition, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 và Apple TV (2017). Các siêu ph?m nh? Samsung Galaxy Note 8, LG V30 và Apple iPhone 8, d? ki?n s? ???c công b? vào n?a cu?i n?m 2017, ???c cho là s? ???c trang b? màn hình l?n h?n 6 inch. Hình ?nh iPhone 8 ???c th?m tra c?m bi?n vân tay ? m?t sau c?a máy. Và l?n này, m?t hình ?nh m?i t? Trung Qu?c ?ã vô tình cho th?y danh sách thông báo nh?ng phiên b?n iPhone 8 và iPhone 7s, bao g?m c? tên hi?u, ch?n l?c b? nh? và giá thành.2 usd hình con chó 2018 Ngày hôm qua Android Oreo ?ã ???c ra m?t chính th?c, nh?ng iOS c?ng không b? t?tl?i phía sau. M?c ??nh giá cao ??n do s? t?ng tr??ng v? l?i nhu?n c?a công ty trong l?nh v?c kinh doanh ?ám mây v?i d?ch v? Azure. Tuy nhiên, ?i?m d? bi?t ? b?n v? m?i nh?t này so v?i nh?ng hình ?nh tr??c ?ây l?i ??n t? m?t chi ti?t r?t nh?, ?ó là ph?n phím ngu?n c?a iPhone 8. cho b?n th?a s?c l?u gi? nh?ng phút giây ??p theo nhi?u phong cách khác nhau. ???ng nhiên, nh?ng tính n?ng h?a h?n này c?n ph?i ???c th?c ti?n ki?m ch?ng. Hình ?nh chi?c iPhone 8 v?a rò r?Chi?c ?i?n tho?i iPhone 8 này có màu ?en, máy có thi?t k? khác bi?t hoàn toàn so v?i ng??i ti?n nhi?m là iPhone 7.

http://www.2usdhinhconcho2018.xyz/
tienhinhconcho2018
Player
 
Posts: 32
Joined: Thu Jun 29, 2017 10:28 pm

Postby tnkvrbox on Thu Sep 14, 2017 4:24 pm

N?m 2017 là n?m c?a cu?c ch?y ?ua v? c?u hình các s?n ph?m Android TV Box. M?i ?ây con "quái v?t" Android TV Box H96 MAX ?ã xu?t hi?n trên th? tr??ng v?i c?u hình siêu kh?ng, n?i b?t v?i RAM 4GB, b? vi x? lý 6 nhân 64-bit Rockchip RK3399 Hexa-Core, chip ?? h?a Mali-T860 GPU, b? nh? trong 32GB EMMC, s? d?ng h? ?i?u hành Android 6.0 Marshmallow.

Android Box H96 MAX ?áp ?ng t?t ??y ?? các nhu c?u gi?i trí hi?n nay nh?: xem phim ?? nét cao (lên ??n 4K), xem truy?n hình tivi online, hát karaoke v?i ??y ?? các ca khúc, nghe nh?c, ??c báo, ch?i game, l??t web,...

Image

Android Box H96 MAX ???c trang b? SoC Rockchip RK3399, th? h? chip m?i nh?t c?a Rockchip v?i b? vi x? lý Hexa-Core (6 nhân) áp d?ng công ngh? ARM big.LITTLE. 6 nhân bên trong SoC Rockchip RK3399 bao g?m b? vi x? lý 2 nhân Cortex A72 (xung nh?p t?i ?a ??t t?i 2.0 GHz) và b? vi x? lý 4 nhân Cortex A53. Công ngh? ARM big.LITTLE cho phép k?t h?p nhân x? lý ti?t ki?m n?ng l??ng và nhân hi?u n?ng cao, nh?m b?o ??m thi?t b? ??t ???c 2 m?c ?ích: ho?t ??ng nhanh khi c?n thi?t ho?c ti?t ki?m n?ng l??ng khi s? d?ng bình th??ng.

GPU Mali-T860 trên thi?t b? H96 Max cho hình ?nh hi?n th? s?c nét, xung nh?p t?i ?a lên t?i 800Mhz, h? tr? ?? phân gi?i t?i ?a lên t?i 4K. B?n s? c?m th?y hình ?nh hi?n th? sáng h?n, màu s?c chân th?t và s?ng ??ng h?n khi so v?i các dòng c?u hình th?p khác.

Image

Bên c?nh ?ó b? nh? RAM 4GB trên Android Box H96 MAX c?ng góp ph?n làm t?ng s?c m?nh x? lý c?a máy lên g?p nhi?u l?n so v?i RAM 2GB. Vì nh? chúng ta bi?t các ?ng d?ng hi?n nay khi ch?y s? ??u l?u 1 ph?n ti?n trình vào cache (b? nh? t?m th?i) ?? khi th?c thi m?t yêu c?u nào ?ó t? ng??i dùng, ?ng d?ng có th? g?i các tài nguyên này t? b? nh? ??m ?? ch?y mà không c?n ph?i t?o l?i ti?n trình t? ??u, giúp th?i gian x? lý ???c rút ng?n h?n r?t nhi?u.

N?u b?n ?ang có nhu c?u mua Android TV Box H96 MAX thì hãy liên h? v?i Hieuhien.vn qua hotline: 0918.778.013 - 0866.761.013 ?? ???c h? tr? mua hàng nhanh nh?t và t? v?n ch?n mua Android TV Box phù h?p nh?t v?i nhu c?u s? d?ng.

>>> Xem chi ti?t s?n ph?m H96 MAX Android TV Box t?i website www Hieuhien.vn
tnkvrbox
Player
 
Posts: 36
Joined: Tue Jan 10, 2017 9:49 pm


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron