??c truy?n online, ??c truy?n hay, Hamtruyen.org hay nh?t 20

Users who are not registered players of TG can post here, but the forum is periodically cleared out so as it fills up with crap posted by bots. Topics are auto-pruned every week.

??c truy?n online, ??c truy?n hay, Hamtruyen.org hay nh?t 20

Postby ngueynthungtu on Wed Oct 30, 2019 8:36 pm

truy?n ngôn tình hay nh?t HAMTRUYEN.org
Truy?n ??c VIP

D? T?i
Truy?n Trinh Thám
Ph? V?t Ti?u Th? Thay ??i – T? Th?n Chi N? Xu?t Hi?n
Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Xuyên không, Truy?n D? Gi?i
Say ??m M?t Nàng Mèo Truy?n hài h??c
Truy?n hài h??c
Hu?n Luy?n T?ng Giám ??c Bá ??o
Truy?n Ngôn tình, Truy?n S?c, Truy?n S?ng
??a ?? Di C?t
Truy?n ti?u thuy?t
Phúc Tinh Giá ?áo
Truy?n Ngôn tình
Ng??i Truy?n Ký ?c – Truy?n Khoa Huy?n
Truy?n Khoa Huy?n
Lãng Tích H??ng ?ô – Truy?n Khoa Huy?n
Truy?n Khoa Huy?n
TRUY?N ??C NHI?U NH?T
Ng??i Thi?p B? B? C?a V??ng Gia Mãnh T??ng
Ng??i Thi?p B? B? C?a V??ng Gia Mãnh T??ng
Tác gi?: H? Ly Th? lo?i: Truy?n c? ??i Xem ngayD?m N? 18
D?m N? 18
Tác gi?: Nghê T?nh Th? lo?i: Truy?n Ngôn tình Xem ngayB?n Tình Ca Bu?n
B?n Tình Ca Bu?n
Tác gi?: T? Trang Trang Th? lo?i: Truy?n Ngôn tình Xem ngayB?o B?i Th?c Ngoan
B?o B?i Th?c Ngoan
Tác gi?: Tinh Tú Chi Quang Th? lo?i: Truy?n Ngôn tình Xem ngay
TRUY?N Hot trong ngày
Ph? V?t Ti?u Th? Thay ??i – T? Th?n Chi N? Xu?t Hi?n
Ph? V?t Ti?u Th? Thay ??i – T? Th?n Chi N? Xu?t Hi?n
Tác gi?: Nguy?t Thanh Tâm Th? lo?i: Truy?n D? Gi?i Xem ngaySay ??m M?t Nàng Mèo Truy?n hài h??c
Say ??m M?t Nàng Mèo Truy?n hài h??c
Tác gi?: M?t N?a Linh H?n Th? lo?i: Truy?n hài h??c Xem ngayHu?n Luy?n T?ng Giám ??c Bá ??o
Hu?n Luy?n T?ng Giám ??c Bá ??o
Tác gi?: Minh Ph?ng Th? lo?i: Truy?n Ngôn tình Xem ngayPhúc Tinh Giá ?áo
Phúc Tinh Giá ?áo
Tác gi?: Nguyên Nhu Th? lo?i: Truy?n Ngôn tình Xem ngay
Cung ??u VIP
Ph??ng Tàn Phi C?m Tú Thiên H?
Ph??ng Tàn Phi C?m Tú Thiên H?
Hoàng ?? B?ng Lãnh Cu?ng S?ng Nam Ái Phi
Hoàng ?? B?ng Lãnh Cu?ng S?ng Nam Ái Phi
Hoa M?ng Tr?n Gian
Hoa M?ng Tr?n Gian
V??ng Phi Nh? Th?y
V??ng Phi Nh? Th?y

Ngôn tình VIP
Nhân Sinh Kiê?p Na?y Pha?i Yêu Em
Nhân Sinh Kiê?p Na?y Pha?i Yêu Em
Ch? C?u Bình An
Ch? C?u Bình An
T?m Bi?t, Cô Nàng L?nh Lùng
T?m Bi?t, Cô Nàng L?nh Lùng
Th? N? Lang Tây Du Kí
Th? N? Lang Tây Du Kí

Truy?n ??c ng?u nhiên

Toriko M?nh Nh?t Trù Th?n
Truy?n ??ng Nhân
Thay ??i
Truy?n Truy?n Teen
Xuyên Qua Th?i Không Ta Thành V??ng Phi
Truy?n c? ??i
Th?n ?iêu Phong Vân
Truy?n Ki?m hi?p
Ti?p T?c Lan L?ng V??ng Phi
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Xuyên không, Truy?n c? ??i
M?t Mình Yêu Anh
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Ph??ng Tây
Lãnh Huy?t Thiên Tài
Truy?n Ngôn tình, Truy?n Xuyên không, Truy?n D? Gi?i
Zod Chi T? Trong Th? Gi?i Marvel
Truy?n ??ng Nhân
Truy?n tranh Ngôn tình
A Girl In The Clouds – Truy?n tranh
A Girl In The Clouds – Truy?n tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?t Th? lo?i: Xem ngayHoukago, Koishita – Truy?n tranh
Houkago, Koishita – Truy?n tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?t Th? lo?i: Xem ngayNh?t D? Nghi?t Tình: Cu?ng Hôn Hào Môn Lão Công – Truy?n tranh
Nh?t D? Nghi?t Tình: Cu?ng Hôn Hào Môn Lão Công – Truy?n tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?t Th? lo?i: Xem ngayKyuuketsuki no Uruwashiki Kekkon – Truy?n tranh
Kyuuketsuki no Uruwashiki Kekkon – Truy?n tranh
Tác gi?: ?ang c?p nh?t Th? lo?i: Xem ngay
?ã xem:
Click vào ?ây ?? xem ...
Ngôn tình

Xuyên không

c? ??i

Huy?n huy?n

Ki?m hi?p

?ô th?

Teen

Tiên hi?p

hài h??c

S?c

S?ng

ti?u thuy?t

Tr?ng Sinh

D? Gi?i

?am M?

Ng??c

Võng Du

Trinh Thám

Tr?ng Sinh

N? C??ng

Linh D?

Cung ??u

?o?n V?n

Khác

Khoa Huy?n

??ng Nhân

D? N?ng

L?ch S?

HOT HOT HOT
1
Tà Th?n Tu Tiên Ký
Truy?n Tiên hi?p2
AkaKise – KnB Short Doujinshi – Truy?n tranh
Truy?n tranh ngôn tình, Truy?n tranh Comedy, Truy?n tranh Shounen3
Vô T?n ??i H?u Cung
Truy?n ??ng Nhân4
Gia T?c Ma Cà R?ng 2: V? H?i Hóa Trang
Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Ph??ng Tây5
Argate online – Truy?n tranh
Truy?n tranh Action, Truy?n tranh Adventure, Truy?n tranh Fantasy6
Không ?? L? Ki?p Này
Truy?n Ngôn tình, Truy?n S?c, Truy?n Tr?ng Sinh7
Lâm Giang Tiên
Truy?n Ng??c8
V?n Gi?i Ki?m T?
Tr?ng Sinh
Truy?n m?i ??ng
NEW
H? Vô ?nh
Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Xuyên không, Truy?n c? ??iNEW
Truy?n K? Quách Thu Ph??ng
Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Xuyên không, Truy?n c? ??iNEW
C?c ph?m phi tiên
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Trúc Mã Ve Vãn Thanh Mai
Truy?n Ngôn tìnhNEW
S?ng L?i Sinh Em Bé
Truy?n Ngôn tìnhNEW
C?m M?n Không S? Mu?n
Truy?n Ngôn tìnhNEW
Cho Anh Quá Kh? C?a Em
Truy?n Ngôn tìnhNEW
V? S? Th?n C?p C?a N? T?ng Giám ??c
Truy?n Ngôn tình
Truy?n ?? C?
1
Tay Ôm Con Tay Ôm V?
Truy?n ?ô th?2
Honey Th?t V?t V?
Truy?n Ngôn tình3
S?ng Phi C?a V??ng: Ái Phi Thi?u Qu?n Giáo
Truy?n Xuyên không4
?êm M?a Ch?c Ph?i T?ng Giám ??c Trí M?ng
Truy?n ?ô th?5
Soán V? ?i!
Truy?n c? ??i6
Cao Th? H?c ???ng
Truy?n Ngôn tình7
Hoa?ng ?ê? Arcane
Truy?n Huy?n huy?n, Truy?n Võng Du, Truy?n Thám Hi?m8
Linh V?c Convert
Truy?n D? Gi?i



















Hot nh?t?ã xem
Copyright Hamtruyen.org
- Top truy?n ??c hay hot nh?t. H? tr? m?i thi?t b? nh? di ??ng và máy tính b?ng.
Th? lo?i






ngueynthungtu
Player
 
Posts: 3
Joined: Mon Jul 15, 2019 3:46 pm

Postby nguyenhhtux123 on Thu Dec 05, 2019 12:24 pm

yen sao ha noi là món ?n giàu dinh d??ng r?t t?t cho s?c kh?e m?i ng??i. Tuy nhiên, ?n y?n sào nh? th? nào sao cho phù h?p v?i t?ng ??i t??ng s? d?ng và ?úng li?u l??ng ?? tránh quá l?m d?ng ho?c ?n quá ít? Bài vi?t này xin chia s? cách ?n y?n sào khánh hòa ?úng cách cho m?i ng??i nên bi?t.

Thành Ph?n Dinh D??ng C?a Y?n Sào Khánh Hòa

Y?n sào khánh hòa có ch?a h?n 50% là protein, cung c?p ??y ?? n?ng l??ng, không có ch?t béo, 18 lo?i Acid amin, m?t s? có hàm l??ng r?t cao nh? Aspartic acid, Serine, Tyrosine, Phenylalanine, Valine, Arginine, Leucine,…

Y?n sào khánh hòa còn ch?a hàm l??ng protein ??n 50 – 60 % trong t? y?n sào, g?m 18 lo?i axit amin, h?n 30 nguyên t? vi l??ng, 7 lo?i ???ng ( carbohydrat ). Hàm l??ng Vitamin trong y?n r?t d?i dào, ??c bi?t là vitamin E và vitamin D c?c k? quan tr?ng cho c? th?.

Th? Nh?t – Cách ?n Y?n Sào Khánh HòaTheo Th? Tr?ng

....

Th? Hai – Cách ?n Y?n Sào Khánh Hòa Theo ?? Tu?i

....

Tham kh?o bài vi?t; https://yensaochuanxin.com/cach-an-yen- ... -cach.html
nguyenhhtux123
Player
 
Posts: 4
Joined: Sat Jun 23, 2018 1:09 pm

Postby ngueynthu99ngtu on Sun Dec 15, 2019 1:44 pm

[url=https://yensaochuanxin.com/yen-sao-khanh-hoa-khuyen-mai-co-gia-bao-nhieu.html]Yen sao khanh hoa cao cap khuy?n mãi có giá bao nhiêu?
12/12/2019[/url]T? V?N V? Y?N SÀO
Y?n sào Khánh Hòa khuy?n mãi hi?n nay có giá bao nhiêu luôn là v?n ?? nh?n ???c r?t nhi?u s? quan tâm c?a các bà n?i tr? c?ng nh? t?t c? m?i ng??i. Tùy vào t?ng ch??ng trình khuy?n mãi khác nhau mà m?c giá c?a các s?n ph?m có s? chênh l?ch ít nhi?u.

Giá Bán y?n sào khánh hòa t?i hà n?iKhuy?n Mãi
Ch? m?c [hide]


Nh?m tri ân khách hàng c?ng nh? chào m?ng các ch??ng trình ??c bi?t, các ??n v? cung c?p y?n sào hi?n nay luôn ??a ra nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi ??c bi?t v? giá c?. Giá bán y?n sào Khánh Hòa khuy?n mãi luôn ?u ?ãi t? 10 – 30%, tùy vào s? l??ng mà quý khách hàng ??t hàng. Y?n sào t?i các ??n v? có ch??ng trình khuy?n mãi gi?m 10 – 30% giá
L?u Ý Khi Mua Y?n Sào Khánh Hòa
M?c dù hi?n nay có r?t nhi?u ??a ch? cung c?p các lo?i y?n sào khuy?n mãi, gi?m giá nh?ng khi mua y?n sào giá r? b?n c?ng c?n ??c bi?t l?u ý v? ch?t l??ng s?n ph?m. Trên th? tr??ng có r?t nhi?u ??n v? cung c?p y?n sào giá r? nh?ng là l?i là y?n sào gi?, kém ch?t l??ng. Nh?ng ??n v? này treo mác y?n sào Khánh Hòa khuy?n mãi nên ?ánh trúng tâm lý ?a ?? r? c?a nhi?u ng??i.


Trên ?ây là m?t vài thông tin v? s?n ph?m y?n sào khuy?n mãi cho b?n tham kh?o. L?a ch?n Y?n Sào Chu?n X?n quý khách hàng s? có c? h?i s? h?u nh?ng s?n ph?m y?n ch?t l??ng v?i giá c? h?p lý.
[hr]
Ngu?n bài vi?t: Y?n sào Khánh Hòa khuy?n mãi có giá bao nhiêu? / https://yensaochuanxin.com/yen-sao-khan ... nhieu.html Khuy?n mãi Y?n sào Khánh HòaY?n sào khánh hòa giá s?Y?n sào Khánh Hòa khuy?n mãi
?i?u h??ng bài vi?t
Previous Post:Gi?i ?áp th?c m?c:yen sao khanh hoagiá bao nhiêu?Next Post:Y?n sào Khánh Hòa h?p 100g có gì? Giá bán bao nhiêu?
Bài vi?t liên quan
ImageY?n sào Khánh Hòa cho tr? em có t?t không?ImageY?n sào Khánh Hòa có t?t không – nh?ng thông tin không th? b? quaImageGiá 1 h?py?n sào khánh hòanh? th? nào?ImageTìm hi?u b?ng giá y?n sào Khánh HòaImageGi?i ?áp nh?ng th?c m?c v? chân y?nImage??i lýy?n sào khánh hòa t?i hà n?iHà N?i uy tín, ch?t l??ngImageY?n sào Khánh Hòa h?p 100g có gì? Giá bán bao nhiêu?ImageGi?i ?áp th?c m?c:mua yen sao khanh hoagiá bao nhiêu?
Yensaochuanxin y?n sào khánh hòa Chuyên bán yen vun trang Liên h? hotline: 092.137.6388
ngueynthu99ngtu
Player
 
Posts: 2
Joined: Thu Jul 18, 2019 4:22 am

Postby ndkugocjynkop2 on Mon Dec 16, 2019 11:27 am

[b]B?n mu?n tìm ??i lý mua y?n sào khánh hòa Hà N?i nh?ng không bi?t nên l?a ch?n ??n v? nào ?? ???c báo giá ?u ?ãi? V?y thì Y?n Sào Chu?n X?n s? là ??a ch? b?n không th? b? qua v?i các lo?i y?n sào chu?n x?n có giá ?u ?ãi[/b]

[b]Y?n sào Khánh Hòa Cung C?p ?a D?ng Các Lo?i Y?n Sào[/b]

Ch? m?c [hide]



B?n có nhu c?u tìm mua y?n tinh ch?, y?n rút lông, huy?t y?n hay y?n v?n tr?ng ?? ti?t ki?m chi phí nh?ng các ??n v? khác không cung c?p ??? V?y thì Yen sao khanh hoa chat luong t?i Hà N?i s? là m?t trong nh?ng ??a ch? b?n không th? b? qua. T?i ??n v?, quý khách hàng có th? tìm th?y b?t c? lo?i y?n nào mà mình mong mu?n, t? y?n tinh ch? ??n y?n v?n tr?ng, y?n v?n ?en, chân y?n, y?n rút lông ??n huy?t y?n. Image Y?n Sào Nha Trang cung c?p các lo?i y?n sào ?a d?ng

[b]yen sao khanh hoa – ??i Lý y?n sào khánh hòa t?i hà n?i Ch?t L??ng[/b]

Không ch? cung c?p ?a d?ng các lo?i y?n sào khác nhau, ??i lý mua yen sao khanh hoa Hà N?i – mua yen sao khanh hoa còn luôn mang ??n các s?n ph?m y?n ch?t l??ng, cao c?p, ??t tiêu chu?n. 100% các lo?i y?n sào do ??i lý y?n sào khánh hòa t?i hà n?i cao c?p ??u là nh?ng s?n ph?m ???c tuy?n ch?n k? l??ng, ki?m ??nh nghiêm ng?t v? ch?t l??ng. mua y?n sào khánh hòa luôn nói không v?i các lo?i y?n kém ch?t l??ng, là hàng gi?, hàng nhái.

[b]??a Ch? ??i Lý yen sao khanh hoa Ch?t L??ng T?i Hà N?i[/b]
?? giúp quý khách hàng d? dàng ch? bi?n, s? d?ng c?ng nh? phân bi?t các lo?i y?n sào th?t gi?, mua yen sao khanh hoa o ha noi luôn s?n sàng t? v?n 24/24. Nhân viên c?a ??n v? luôn t?n tình gi?i ?áp m?i th?c m?c c?a t?t c? m?i khách hàng vào b?t c? khung gi? nào. Gi? ?ây ch?c ch?n b?n ?ã bi?t nên l?a ch?n ??i lý mua yen sao khanh hoa o ha noi nào r?i ?úng không nào? Yen sao khanh hoa cao cap luôn s?n sàng cung c?p y?n sào cao c?p, ch?t l??ng cho t?t c? m?i khách hàng.


[hr]
Ngu?n bài vi?t: ??i lý y?n sào khánh hòa hà n?i Hà N?i uy tín, ch?t l??ng / https://yensaochuanxin.com/dai-ly-yen-s ... luong.html ??i lý mua yen sao khanh hoa??i lý mua yen sao khanh hoa cao c?p??i lý yen sao khanh hoa ha noi ch?t l??ng??i lý yen sao khanh hoa ha noi t?i hà n?i
?i?u h??ng bài vi?t
Previous Post:yen sao khanh hoa tai ha noi h?p 100g có gì? Giá bán bao nhiêu?Next Post:Y?n v?n ?en Khánh Hòa có t?t không? Giá bao nhiêu?
Bài vi?t liên quan
Image
yen sao khanh hoa ha noi cho tr? em có t?t không?
Image
mua y?n sào khánh hòa ? hà n?i có t?t không – nh?ng thông tin không th? b? qua
Image
Giá 1 h?p Y?n sào khánh hòa cao c?p nh? th? nào?
Image
Tìm hi?u b?ng giá Y?n sào khánh hòa cao c?p
Image
Gi?i ?áp nh?ng th?c m?c v? chân y?n
Image
mua yen sao khanh hoa h?p 100g có gì? Giá bán bao nhiêu?
Image
yen sao khanh hoa tai ha noi khuy?n mãi có giá bao nhiêu?
Image
Gi?i ?áp th?c m?c: Y?n sào khánh hòa cao c?p giá bao nhiêu?
ndkugocjynkop2
Player
 
Posts: 2
Joined: Tue Jul 09, 2019 6:49 pm

Postby ngueynthu77ngtu on Thu Dec 19, 2019 12:01 pm

yen rut long khanh hoa Khánh Hòa
Y?n sào » S?n ph?m » Y?n rút lông khánh hòa hà n?i Khánh Hòa
14/12/2019 S?N PH?M
mua Y?n rút lông khánh hòa hi?n nay là m?t trong nh?ng s?n ph?m y?n cao c?p ???c nhi?u ng??i s? d?ng. Tuy nhiên, hi?n nay giá bán s?n ph?m y?n này nh? th? nào, cách ch? bi?n ra sao,… là ?i?u nhi?u ng??i v?n còn b?n kho?n.

Y?n rút lông khánh hòa hà n?i – S?n Ph?m mua yen sao khanh hoa Cao C?p
Khác v?i y?n thô, Y?n rút lông khánh hòa hà n?i hi?n nay là s?n ph?m y?n ?ã ???c làm s?ch ??n 99% lông c?ng nh? các lo?i t?p ch?t và b?i b?n bám trên b? m?t t? y?n. Cách làm s?ch y?n này ???c th?c hi?n hoàn toàn theo ph??ng pháp th? công, nói không v?i hóa ch?t nên hàm l??ng dinh d??ng luôn ??m b?o. S? d?ng y?n ?ã rút lông, b?n s? không c?n t?n th?i gian cho vi?c s? ch? y?n, r?t thích h?p v?i nh?ng ng??i b?n r?n, không có nhi?u th?i gian.
??a Ch? Mua mua Y?n rút lông khánh hòa ? hà n?i Khánh Hòa ? ?âu T?t Nh?t?
Y?n rút lông khánh hòa ch?t l??ng Khánh Hòa giá bán cao t? vài tri?u ??n vài ch?c tri?u. Do ?ó, các b?n không nên ham r? mà l?a ch?n các lo?i y?n sào bán trên th? tr??ng v?i giá r? kho?ng vài tr?m nghìn vì ?ó là lo?i y?n sào nhái, y?n sào gi?, pha l?n t?p ch?t, không ??m b?o ch?t l??ng. Hi?n nay trên th? tr??ng, th?c ph?m này bán v?i giá khá ??t ?? và ph?i nh?ng ng??i có ?? ?i?u ki?n kinh t? m?i có th? l?a ch?n s? d?ng ho?c mua bi?u, làm quà t?ng. ?? mua Y?n sào khánh hòa giá bán h?p lý – cao c?p – t??i ngon – ??m b?o s?ch s?, an toàn v? sinh th?c ph?m thì hãy ??n v?i ??a ch? c?a chúng tôi. H? th?ng chúng tôi là ??a ch? chuyên cung c?p duy nh?t dòng s?n ph?m Y?n rút lông khánh hòa ch?t l??ng ch?t l??ng, uy tín :
  • – 100% dòng Y?n sào khánh hòa cam k?t ngu?n g?c chính hãng
  • – H? th?ng c?a hàng lâu n?m, uy tín, ???c ?ánh giá cao trên th? tr??ng
  • – ?a d?ng m?t hàng t? y?n thô, y?n tinh ch? ?? khách hàng d? dàng l?a ch?n
  • – Giao hàng nhanh chóng – ti?n l?i ch? c?n 1 cú ?i?n tho?i
?? ??t hàng hãy liên h? qua s? Hotline: 0921.376.388 ho?c ??t online qua website c?a chúng tôi.
CH??NG TRÌNH KHUY?N MÃI Y?N SÀO KHÁNH HÒA

Gi?m t?i 10%
??ng ký ngayChúng tôi s? g?i l?i cho quý khách [hr] Ngu?n bài vi?t: mua yen rut long khanh hoa o ha noi Khánh Hòa / https://yensaochuanxin.com/yen-rut-long ... nhieu.html Giá bán yen rut long khanh hoa tai ha noiYen rut long khanh hoa chat luong Khánh Hòa
?i?u h??ng bài vi?t
Previous Post:Chân y?n sào Khánh HòaNext Post:Huy?t y?n Khánh Hòa
B?ng giá bán y?n sào Khánh Hòa 2019 chi ti?t nh?t
Image
Huy?t y?n Khánh Hòa
4,100,000? 3,500,000?
??t mua
Image
yen rut long khanh hoa tai ha noi Khánh Hòa
5,200,000? 4,500,000?
??t mua
Image
Chân y?n sào Khánh Hòa
3,500,000? 3,000,000?
??t mua
Image
Y?n v?n ?en Khánh Hòa
4,100,000? 3,300,000?
??t mua
Image
Y?n v?n tr?ng Khánh Hòa
3,900,000? 3,200,000?
??t mua
Image
Y?n tinh ch? Khánh Hòa
4,700,000? 3,800,000?
??t mua

B?n có nhu c?u mua: yen sao khanh hoa ho?c tìm hi?u y?n cho bé 1 tu?i, liên h?: 09213.76.388
ngueynthu77ngtu
Player
 
Posts: 4
Joined: Wed Jul 17, 2019 12:43 pm

Postby vanphong11021 on Mon Dec 30, 2019 3:47 am

[b]B? b?ng nên khi?n gì? v?i ph? quát ph??ng pháp t??ng tr? ?i?u tr? b?ng, nh?ng ?i?u quan tr?ng là luôn gi? v?t th??ng s?ch s?, tránh t?i ?a xúc ti?p có môi tr??ng bên ngoài.[/b]

B? b?ng là khi?n sao?

B?ng là 1 d?ng th??ng t?n mô do nhi?t, khi xúc ti?p quá lâu mang ánh n?ng qu?, hoá ch?t, ?i?n, ho?c nh?ng lo?i b?c x? khác.

B? b?ng nên khi?n gì? Vi?c ?i?u tr? b?ng thu?c c?p vào v? trí và m?c ?? nghiêm tr?ng c?a v?t th??ng. ví d? nh? cháy n?ng ho?c b?ng n??c sôi di?n nh? mang th? ?i?u tr? t?i nhà. Nh?ng b?ng sâu ho?c lan r?ng, ch?ng h?n do hoá ch?t, thì c?n ???c c?p c?u t?i nh?ng h? t?ng y t? ngay th?c thì.



[center][/center]

[center]Image[/center][right][color=white] [/color][/right]


== tham kh?o: https://kemtriseoblog.wordpress.com/201 ... o-va-tham/


B? b?ng nên khi?n cho gì? Sau lúc c? c?u, t?c t?c ??a b?nh nhân t?i h? t?ng y t? s?p nh?t ?? ?i?u tr?, tránh bi?n ch?ng lâu dài.


Tri?u ch?ng c?a b?ng

các tri?u ch?ng b?ng khác nhau tùy thu?c vào m?c ?? t?n th??ng da. s? h?u th? m?t m?t ho?c 2 ngày ?? nh?ng d?u hi?u c?a b?ng n?ng b?t ??u v?ng m?nh.

- B?ng ?? 1: V?t b?ng này ch? ?nh h??ng ??n l?p ngoài c?a da (bi?u bì), gây ?? và ?au rát nh?.

- B?ng ?? 2: dòng b?ng này tác ??ng ??n c? l?p bi?u so bì và l?p th? hai c?a da (h? bì). Nó có th? gây s?ng, ??i thay màu da thành ??, tr?ng ho?c loang l?. lúc m?c b?ng ?? 2, ng??i b?nh r?t d? l?n m?nh m?n n??c, gây ??n ?au nghiêm tr?ng và kh? n?ng cao s? gây s?o.

- B?ng ?? 3: V?t b?ng này ch?m t?i l?p m? bên d??i da. Vùng b? b?ng s? h?u th? bi?n thành màu ?en, nâu ho?c tr?ng, ??ng th?i khi?n s?n sùi da. B?ng ?? 3 s? phá h?y dây th?n kinh, gây tê trong 1 th?i kì c? ??nh.

B? b?ng nên khi?n cho gì?





[center][/center]

ph?n l?n các v?t b?ng nh? s? h?u th? ???c ?i?u tr? t?i nhà. H? th??ng lành trong vài tu?n.

??i mang b?ng nguy hi?m, sau lúc s? c?u và Tìm hi?u v?t th??ng thích h?p, vi?c ?i?u tr? c?a b?n có th? bao g?m thu?c, b?ng v?t th??ng, tr? li?u và gi?i ph?u. ch? tiêu c?a ?i?u tr? là ki?m soát c?n ?au, dòng b? mô ch?t, ng?n ng?a nhi?m trùng, gi?m nguy c? s?o và l?y l?i ch?c n?ng.

nh?ng ng??i b? b?ng n?ng v?i th? ph?i ?i?u tr? t?i các tr?ng ?i?m b?ng chuyên bi?t. H? s? h?u th? c?n ghép da ?? che v?t th??ng to. Và h? mang th? c?n h? tr? v? m?t c?m xúc và ph? thông tháng coi sóc theo dõi, ch? h?n nh? v?t lý tr? li?u.

?i?u tr? y t?

Sau khi ?ã ???c s? c?u khi b? b?ng n?ng, m?t s? bi?n pháp ?i?u tr? y t? s? ???c ?ng d?ng, bao g?m:

- Tr? li?u b?ng n??c: s? d?ng nh?ng công ngh? nh? li?u pháp phun s??ng siêu âm ?? khi?n s?ch và kích thích mô v?t th??ng.

- Truy?n d?ch: Truy?n d?ch t?nh m?ch (IV) ?? ng?n phòng ng?a m?t n??c và suy n?i t?ng.

- Thu?c gi?m ?au và lo âu: Ch?a b?ng h?t s?c ?au ??n, v?y nên b?nh nhân s? h?u th? c?n morphin và thu?c ch?ng lo l?ng - ??c bi?t là khi thay b?ng.

- Thu?c m? và kem b?ng: ví nh? v?t th??ng không quá nghiên tr?ng ?? chuy?n t?i vi?n b?ng, b?nh nhân c?n ???c dùng s?n ph?m ??c tr? d?ng bôi, ch?ng h?n nh? bacitracin và silver sulfadiazine (Silvadene), giúp ng?n d? phòng nhi?m trùng và t??ng tr? v?t th??ng nhanh lành.

- B?ng g?c: tiêu dùng nh?ng cái b?ng v?t th??ng ??c tr?ng khác nhau ?? b?ng bó v?t b?ng, giúp b?o kê chúng kh?i nh?ng tác nhân mang h?i bên ngoài. gi? d? b?nh nhân ?ang ???c chuy?n ??n trung tâm ch?a b?ng, v?t th??ng s? h?u th? s? ch? ???c che trong g?c khô.

- Thu?c ch?ng nhi?m trùng: tiêu dùng kháng sinh IV.

- Thu?c phòng u?n ván: bác s? s? h?u th? ?? ngh? tiêm phòng u?n ván sau khi b? b?ng.

V?t lý tr? li?u

n?u nh? vùng b? b?ng l?n, ??c tr?ng là lúc v?t b?ng ph? b?t k? kh?p nào, b?nh nhân s? c?n ??n nh?ng bài t?p v?t lý tr? li?u ??:

- Kéo c?ng da, giúp nh?ng kh?p duy trì s? linh ho?t.

- C?i thi?n s?c m?nh c? b?p.

- t?ng kh? n?ng ph?i h?p các ??ng tác.

gi?i ph?u và các can thi?p khác

- h? tr? th?: gi? d? b?nh nhân b? b?ng ? m?t ho?c c?, c? h?ng mang th? b? thu h?p, ng?n tr? công ?o?n hô h?p. n?u nh? ?i?u ??y x?y ra, bác s? s? chèn m?t ?ng xu?ng khí qu?n ?? phân ph?i oxy cho ph?i.

- ?n b?ng ?ng: nh?ng ng??i b? b?ng di?n r?ng ho?c thi?u dinh d??ng s? c?n h? tr? dinh d??ng b?ng ph??ng pháp lu?n 1 ?ng cho ?n qua m?i vào d? dày c?a b?nh nhân.

- Can thi?p l?u thông máu: n?u v?y c?a v?t b?ng (eschar) bao quanh quéo hoàn toàn 1 chi, nó v?i th? th?t ch?t và tránh l?u thông máu, gây khó th? (n?u xu?t hi?n ? ng?c). khi này bác s? s? c?t chúng ?? gi?m s?c ép lên thân th?.

- Ghép da: Ghép da là m?t d?ng gi?i ph?u, trong ?y các ph?n da kh?e m?nh ???c dùng ?? thay th? nh?ng mô s?o do b?ng sâu. Da c?a ng??i hi?n t?ng ho?c l?n c?ng s? h?u th? ???c tiêu dùng nh? m?t gi?i pháp t?m.

- gi?i ph?u th?m m?: gi?i ph?u th?m m? giúp c?i thi?n s? xu?t hi?n c?a s?o b?ng và t?ng tính linh ??ng c?a nh?ng kh?p b? tác ??ng b?i s?o.





[center]Image[/center]

[center]s? h?u ph? thông cách t??ng tr? ?i?u tr? b?ng, nh?ng ?i?u quan y?u là luôn gi? v?t th??ng s?ch s?, h?n ch? t?i ?a xúc ti?p v?i môi tr??ng bên ngoài.[/center]

?i?u tr? t?i nhà

B? b?ng nên làm gì n?u không th? t?i b?nh vi?n? m?t s? gi?i pháp d??i ?ây b?n s? h?u th? ?ng d?ng t?i nhà nh?:

- khi?n cho mát v?t b?ng: Gi? vùng b? b?ng d??i vòi n??c mát (không ph?i n??c lã) ho?c ch??m mát cho t?i lúc c?n ?au d?u ?i. ?ây là 1 ph??ng pháp khi?n gi?m ?au rát lúc b?ng vô cùng hi?u qu?. không ???c dùng ?á, vì ??t ?á tr?c ti?p lên v?t b?ng v?i th? gây th??ng t?n thêm cho mô.

- d? nh?n ho?c các trang s?c ch?t khác: ph?n ??u khi?n ?i?u này m?t ph??ng pháp nhanh chóng và nh? nhàng, tr??c lúc vùng b? b?ng s?ng lên.

- không làm cho tan v? các m?n n??c: nh?ng m?n n??c c?t ??y ch?t l?ng giúp ki?m soát an ninh v?t b?ng, ch?ng nhi?m trùng. gi? d? v?t ph?ng tan v?, hãy khi?n s?ch b?ng n??c và xoa thu?c m? kháng sinh. Nh?ng n?u nh? xu?t hi?n phát ban, hãy ng?ng s? d?ng thu?c m?.

- xoa kem d??ng da: ?a d?ng ng??i th?c m?c b? b?ng nên bôi gì cho nhanh kh?i. lúc v?t b?ng ???c làm mát hoàn toàn, hãy trâm kem d??ng da, nên dùng cái mang c?t lô h?i ho?c kem d??ng ?m. ?i?u này s? ng?n ng?a khô vùng b?ng và giúp v?t th??ng nhanh lành h?n.

- B?ng bó v?t b?ng: che ??y v?t b?ng b?ng b?ng g?c di?t trùng (không ph?i bông). L?u ý nên qu?n g?c l?ng ?? tránh gây s?c ép lên vùng da b? b?ng.

- U?ng thu?c gi?m ?au: nh?ng dòng thu?c ko kê ??n, ch? h?n nh? ibuprofen (Advil, Motrin IB, các dòng khác), naproxen natri (Aleve) ho?c acetaminophen (Tylenol, nh?ng chi?c khác), v?i th? giúp gi?m ?au.

- Tiêm u?n ván: nhi?u ng??i bi?t b? b?ng nên làm cho gì, nh?ng th??ng b? qua b??c tiêm u?n ván. Hãy v?ng ch?c r?ng thu?c tiêm phòng u?n ván ???c tiêm b? sung.

- tiêu dùng kem ch?ng n?ng: Cho dù v?t b?ng nh? hay hi?m nguy, hãy tiêu dùng kem ch?ng n?ng và kem d??ng ?m li?n sau lúc v?t th??ng ???c ch?a lành.
vanphong11021
Player
 
Posts: 18
Joined: Tue Oct 09, 2018 8:08 am

Postby vanphong11021 on Fri Jan 17, 2020 1:44 am

?? l?i s?o r?, s?o lõm

Da t?i vùng m?i r?t m?ng nên gi? d? b?n gây th??ng t?n cho da b?ng nh?ng d?ng c? n?n m?n ko ??m b?o v? sinh thì s? t?o ra nh?ng v?t thâm, r?, lõm trên da.

?nh h??ng ??n dây th?n kinh

? m?i và m?m v?i ?a s? dây th?n kinh tr?ng ?i?m ?nh h??ng ??n ph? thông c?m quan c?a b?n. Vi?c n?n m?n gây c?m giác ?au ??n, khó ch?u khi da b? ép và ??y m?n lên, ép l??ng d?u ? vùng da quanh m?n khi?n cho nâng cao kh? n?ng lan vi khu?n sang nh?ng vùng khác.

tham kh?o: https://thuocxoaseo.com/thuoc-tri-seo/t ... -60ml.html

làm nhi?m trùng máu

khi tiêu dùng làm nh?ng công c? n?n v?i ??u nh?n có th? gây ra các v?t th??ng h? cho da. Nên không n?n m?n ?úng ph??ng pháp, không vô trùng nh?ng công c? n?n m?n thì vi khu?n r?t d? thâm nh?p vào da, gây nhi?m trùng máu. Nhi?m trùng máu r?t hi?m nguy gi? d? b? bi?n ch?ng n?ng ho?c nh?ng b?nh lây nhi?m.

Kích thích m?c m?n m?i

Trên t? Allure, bác s? da li?u Sejal Shah cho r?ng vi khu?n, ch?t d?u và nhân trong m?n tr?ng cá sau lúc n?n mang th? lây lan. H?n n?a, n?i m?n th??ng do vi?c ch?m tay lên m?t. Tr? lúc tay b?n s?ch, vi khu?n và nh?ng ch?t b?n v?i th? lan ??n các l? chân lông s?ch.

?? l?i v?t thâm

tr?ng thái này g?i là nâng cao s?c t? sau viêm, x?y ra lúc vùng da t?i phát tri?n trên b? m?t c?a 1 n?t m?n ?ã lành. Ng??i s? h?u da s?m màu th??ng g?p tr?c tr? này s? h?u ch?ng ?? nguy hi?m h?n. t?ng s?c t? mang th? m?t vài tháng ho?c th?m chí ph? thông n?m ?? phai d?n và tránh n?n m?n ko ph?i khi nào c?ng làm tr?ng thái này gi?m. ngoài ra, kh? n?ng b? thâm trên da ít h?n khi b?n không n?n m?n và ?? chúng t? lành.

Image

cách n?n m?n an toàn t?i nhà

M?t ong và chanh: M?t ong và chanh là 2 nguyên li?u t? nhiên ???c xem là th?n d??c trong vi?c làm cho ??p c?a ch? em ?àn bà. M?t ong v?i kh? n?ng ch?ng oxy hóa, kháng khu?n và d??ng ?m. Chanh c?t ?a d?ng axit t? nhiên giúp t?y t? bào ch?t và tr? m?n ??u ?en hi?u qu?. hai ch?t này ph?i h?p v?i nhau s? giúp b?n tr? t?n g?c m?n ??u ?en mà không s? tái phát.

B?n l?y tròng tr?ng tr?ng gà và 2 mu?ng m?t ong ?? vào 1 cái bát và khu?y ??u h?n h?p. Sau ?y xoa lên m?i ch? trong 15 phút r?i r?a m?t s?ch. cách th?c này không ch? giúp b?n tr? m?n ??u ?en ? m?i mà còn giúp b?n có làn da sáng h?n, tr? trung h?n.

??p khoai tây: Trong khoai tây mang nh?ng ch?t d??ng ?m da và s? h?u kh? n?ng hút nh?ng ch?t b?n trong l? chân lông. B?n ch? c?n c?t khoai tây thành các lát m?ng r?i ??p lên m?t. Khoai tây s? giúp b?n tr? m?n ??u ?en t?n g?c và không ?? l?i s?o hay v?t thâm. ngoài da dùng kem ?i?u tr? s?o Scar Esthetique 60ml.

Xông h?i: B?n ?un m?t n?i n??c sôi, thêm trà xanh vào ?? di?t khu?n m?n ??u ?en. Sau ?y, trùm kh?n t?m r?i ??a m?t vào g?n n?i ?ang b?c t??ng ??i. h?i n??c nóng s? khi?n cho giãn n? l? chân lông, tinh ch?t trà xanh s? ?i sâu vào l? chân lông ?? làm cho s?ch bã nh?n và di?t khu?n gây m?n. ?? gi?m thi?u b? ph?ng da m?t, b?n ch? xông kho?ng 10 phút là ???c.

mang các cách th?c n?n m?n ??u ?en ? m?i trên, b?n v?i th? v?n d?ng ?? cái b? nh?ng ??m m?n ra kh?i m?i, l?y l?i làn da ??p và r?ng ng?i.

Hà Anh (t/h)
vanphong11021
Player
 
Posts: 18
Joined: Tue Oct 09, 2018 8:08 am

up sp

Postby dangtinraovattphcm on Sat Mar 07, 2020 2:18 pm

Thi?t k? web tr?n gói giao di?n theo yêu c?u, t?ng hosting + tên mi?n ch? 1,8 tri?u: thietkewebchuyen.com/web

Thi?t k? logo giá t? 300k: thietkewebchuyen.com/logo ( và các d?ch v? thi?t k? banner khác )

??ng tin rao v?t t?i 1000 tin ch? có 200k: thietkewebchuyen.com/dangtin

??ng tin 100 web b?t ??ng s?n l?n ch? có 300k: thietkewebchuyen.com/dangtin#bds
dangtinraovattphcm
Player
 
Posts: 64
Joined: Wed Nov 07, 2018 1:37 pm


Return to Public

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron